VIDEN OG ANALYSE

 • Børn der lever med vold i hjemmet har risiko for at få psykiske skader.
 • Vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare.
 • Børn der er udsat for vold, eller børn som er vidner til vold mod fx deres mor, får fysiske eller psykiske skader, der ofte rækker ind i voksenlivet. Det er især skadeligt, når volden sker i hjemmet – den base der skal være et sikkert og trygt sted at vokse op.
 • Mange børn kender ikke deres rettigheder og ved ikke, at det i Danmark er forbudt for forældre at slå deres børn.
 • Vold mellem kærester er udbredt og undertrykkende og det er en dårlig grobund for fremtidige børns opvækst.


Fakta – et par eksempler

 • Hver 6. ung i 8. klasse har været udsat for vold i hjemmet i løbet af det seneste år. Det svarer til 3 – 4 i hver klasse.
  Sådan konkluderer en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) “Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark”, SFI 2016.
 • Vi ved det er ligeså skadeligt at være vidne til vold i familien, som selv at blive udsat for vold.
 • 3,7% unge mænd mellem 16 – 24 år bliver årligt udsat for fysisk, psykisk og / eller seksuel vold.
  6,5% unge kvinder år bliver årligt udsat for fysisk, psykisk og / eller seksuel vold.
  Og heraf:
  Ca. 5.500 unge mænd bliver årligt udsat for fysisk vold.
  Ca. 10.000 unge kvinder bliver årligt udsat for fysisk vold.
  Det konkluderer undersøgelsen ”Kærestevold i Danmark 2012” fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
  Undersøgelsen omfatter en spørgeskemaundersøgelse blandt et landsrepræsentativt udsnit af 16-24-årige i Danmark og fokusgruppeinterview af 24 unge i alderen 16-30 år, og den er således baseret på en kombination af kvantitative og kvalitative data.


Forståelse af vold

 • Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – er egnet til eller krænker en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt.  Handlingen overskrider endvidere samfundets love og normer.
 • Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om, at barnet udsættes for en adfærd, som er ødelæggende for, eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Vold er udtryk for, at barnet ikke frivilligt indgår i den handling, der begås mod barnet.

Hvad kan jeg gøre hvis jeg har mistanke om at et barn eller en ung bliver udsat for familievold?

Har du en mistanke om at et barn eller en ung bliver udsat for vold, har du som borger pligt til at underrette de sociale myndigheder. Servicelovens § 154: “Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældrenes eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen”.
Du kan ringe til socialforvaltningen i din kommune eller du kan skrive et brev eller sende en mail. Du kan både oplyse dit navn og du kan også være anonym, dvs at du ikke oplyser dit navn.
Du oplyser hvilket barn eller ung som det drejer sig om. Navn og måske adresse eller skole og klasse. Oplys hvad du ved eller er bekymret for. Du kender barnet eller den unge og ved hvad det drejer sig om, så beskriv det du ved.  Måske kender kommunen slet ikke barnet. Dine oplysninger giver kommunen grundlaget for deres arbejde.
Du skal vide at barnets eller den unges forældre har ret til at få at vide hvem der har underrettet kommunen og til at få en kopi af brevet. Hvis du har underrettet anonymt er du selvfølgelig beskyttet af anonymiteten.

Du kan læse mere om underretning her.

Hvad sker der når jeg har underrettet kommunen?

Hvis du har opgivet dit navn får du en kvittering om at din kommune har modtaget dit brev. Denne kvittering skal du modtag efter 6 dage.
Kommunen har pligt til at behandle din henvendelse (underretning) og vil indkalde barnets eller den unges forældre til en samtale.
Kommunen beslutter derefter om der skal laves en undersøgelse af familiens og barnets eller den unges forhold. Ifølge loven må den undersøgelse tage 4 måneder.
Når undersøgelsen er afsluttet, beslutter kommunen hvad der videre skal ske i sagen.

Hvad gør jeg hvis jeg ikke synes at der sker noget efter at jeg har kontaktet kommunen?
Du kan altid ringe til din kommune og spørge hvad der sker. Hvis du stadig er bekymret eller har flere oplysninger kan du underrette igen. Hvis du har underrettet mange gange og du ikke mener at barnet eller den unge bliver hjulpet, kan du kontakte Ankestyrelsen. Til dem kan du oplyse om forløbet. Ankestyrelsen afgøre om de vil kan tage kontakt til kommunen. Du kan kontakte Ankestyrelsen, Børnekontoret 33 41 12 00, akut henvendelser udenfor almindelig kontortid 22 82 31 50.

Hvornår skal jeg henvende mig til politiet?

Du kan henvende dig til politiet hvis der er tale om grov vold som du ser eller hører. Ligesom at du kan ringe til politiet hvis du hører at der er husspektakel i et hjem hvor der bor børn eller unge. Du skal kontakte 112.


Links til mere viden