UNDERRETNING

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har mistanke om, at et barn eller en ung bliver udsat for familievold?

 

Generel underretningspligt for alle

Har du en mistanke, om at et barn eller en ung bliver udsat for vold, har du som borger pligt til at underrette de sociale myndigheder. Servicelovens § 154: “Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældrenes eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen”.

Du kan ringe til socialforvaltningen i din kommune, eller du kan skrive et brev eller sende en mail. Du kan både oplyse dit navn, og du kan også være anonym, dvs. at du ikke oplyser dit navn.
Oplys hvilket barn eller ung, som det drejer sig om. Navn og måske adresse eller skole og klasse. Oplys hvad du ved eller er bekymret for. Kender du barnet eller den unge og ved, hvad det drejer sig om, så beskriv det, du ved.  Måske kender kommunen slet ikke barnet. Dine oplysninger giver kommunen grundlaget for deres arbejde.
Du skal vide, at barnets eller den unges forældre har ret til at få at vide, hvem der har underrettet kommunen og til at få en kopi af brevet. Hvis du har underrettet anonymt, er du selvfølgelig beskyttet af anonymiteten.

Hvad sker der når jeg har underrettet kommunen?

Hvis du har opgivet dit navn, får du en kvittering om at din kommune har modtaget dit brev. Denne kvittering skal du modtage efter 6 dage.

Kommunen har pligt til at behandle din henvendelse (underretning) og vil indkalde barnets eller den unges forældre til en samtale.
Kommunen beslutter derefter, om der skal laves en undersøgelse af familiens og barnets eller den unges forhold. Ifølge loven må den undersøgelse tage 4 måneder.
Når undersøgelsen er afsluttet, beslutter kommunen, hvad der videre skal ske i sagen.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke synes, at der sker noget efter, at jeg har kontaktet kommunen?

Du kan altid ringe til din kommune og spørge, hvad der sker. Hvis du stadig er bekymret eller har flere oplysninger, kan du underrette igen. Hvis du har underrettet mange gange, og du ikke mener, at barnet eller den unge bliver hjulpet, kan du kontakte Ankestyrelsen. Til dem kan du oplyse om forløbet. Ankestyrelsen afgører, om de vil kan tage kontakt til kommunen. Du kan kontakte Ankestyrelsen, Børnekontoret 33 41 12 00, akut henvendelser udenfor almindelig kontortid 22 82 31 50.

Hvornår skal jeg henvende mig til politiet?

Du kan henvende dig til politiet, hvis der er tale om grov vold, som du ser eller hører. Ligesom at du kan ringe til politiet, hvis du hører, at der er husspektakel i et hjem, hvor der bor børn eller unge. Du skal kontakte 112.

Skærpet underretningspligt for professionelle

Har du mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år er udsat for vold, er det vigtigt, at du handler. En underretning er en alvorlig sag, men den er samtidig også et udtryk for både professionel omsorg og ansvar. Når du tager affære og reagerer på din bekymring, mistanke eller viden, tager du ansvar i forhold til dig selv og i forhold til det barn eller den ung, der lider overlast. Som fagperson i barnets tætte netværk, har du særligt indblik i, hvis barnet har ændret adfærd, ser anderledes ud eller i det hele taget har en bekymrende måde at være på. Du er tæt på barnet eller den unge, og du har en viden, som det er vigtigt bliver bragt videre i tide. Alle fagpersoner i DK, der udøver offentligt tjeneste eller hverv, har en skærpet underretningspligt. Din særlige underretningspligt er ikke opfyldt ved, at du opfordrer din nærmeste leder til at underrette kommunen, den er personlig og går forud for kravet om tavshedspligt! Den skærpede underretningspligt går ud på at, alene på baggrund af en formodning om at et barn eller en ung lider overlast og har brug for hjælp eller særlig støtte, skal du lave en underretning. Servicelovens § 153 stk. 1 om den skærpede underretningspligt: ”Personer der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, har pligt til, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold, vanrøgt, mishandling, seksulle overgreb mv. eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, at underrette kommunen”.

Formålet med den skærpede underretningspligt

Formålet med den skærpede underretningspligt er, at der bliver taget fat om barnet / den unges problemer så tidligt som muligt. Det kan være viden på mange forskellige niveauer lige fra at have vanskeligheder i dagligdagen i skolen, til en viden eller mistanke om, at et barn eller ung er udsat for vold eller andre overgreb. Man skal ikke nødvendigvis have sikker viden om situationen. Det er nok, at man gennem sit arbejde bliver bekendt med eller har mistanke om, at der er noget i vejen.

Hvordan underretter du? Du kan finde en skabelon og vejledning til underretning på de fleste kommuners hjemmeside. Underretningen sendes til socialforvaltningen. Der er ingen krav om skriftelighed. Du kan også ringe til den lokale Børne-og Familieafdeling i barnets eller den unges kommune.

Hvad skal en underretning indeholde?

  • Fakta om barnet og den der har forældremyndigheden
  • Baggrunden for at underrette
  • Dine observationer vedrørende barnet og familien
  • Beskrivelse af barnets fysiske, psykiske og sociale forhold, ressourcer og vanskeligheder
  • Oplysninger om hvorvidt du har orienteret forældrene samt deres kommentarer
  • Begrundelse såfremt du ikke har orienteret forældrene

Det sker, når du underretter kommunen

  • Kvittering for underretning sendes til underretter
  • Der foretages vurderinger ift akuthedsniveau
  • Partshøring i forhold til underretningen i en samtale med familien.